CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2020
 
  • Site
  • Web
TìmTra cứu văn bản
Tên Video
No records to display.
Lịch tiếp công dân

 

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

QUÝ I NĂM 2020

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Ngày 02/ 01/2020 


Ngày 09/01/2020


Ngày 16/01/2020


Ngày 23/01/2020


Ngày 30/01/2020

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 06/ 02/2020

 

Ngày 13/02/2020


Ngày 20/02/2020


Ngày 27/02/2020

 - Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

-Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 05/03/2020


Ngày 12/03/2020


Ngày 19/03/2020


Ngày 26/03/2020

 - Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

QUÝ 2 NĂM 2020

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Ngày 02/4/2020


Ngày 09/4/2020


Ngày 16/4/2020


Ngày 23/4/2020


Ngày 30/4/2020

 - Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 07/5/2020


Ngày 14/5/2020


Ngày 21/5/2020


Ngày 28/5/2020

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 04/6/2020


Ngày 11/6/2020


Ngày 18/6/2020


Ngày 25/6/2020

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

QUÝ 3 NĂM 2020

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Ngày 02/7/2020


Ngày 09/7/2020


Ngày 16/7/2020


Ngày 23/7/2020


Ngày 30/7/2020

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 06/8/2020

Ngày 13/8/2020

Ngày 20/8/2020

Ngày 27/8/2020

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 03/9/2020


Ngày 10/9/2020


Ngày 17/9/2020


Ngày 24/9/2020

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

QUÝ 4 NĂM 2020

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÁN BỘ TIẾP DÂN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP DÂN

Ngày 01/10/2020


Ngày 08/10/2020


Ngày 15/10/2020


Ngày 22/10/2020


Ngày 29/10/2020

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK.

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 05/11/2020


Ngày 12/11/2020


Ngày 19/11/2020

Ngày 26/11/2020

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam

Ngày 03/12/2020


Ngày 10/12/2020


Ngày 17/12/2020


Ngày 24/12/2020


Ngày 31/12/2020

 - Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

- Ông: Bùi Văn Thông, PCT. UBND

   Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

 - Ông: Châu Ngọc Phúc, CT.UBND

  Bà: Ngô Thị Bé, VP-TK

Phòng tiếp công dân UBND xã Tam Mỹ Đông

   

 Địa chỉ:

Thôn Phú Quý 2,

xã Tam Mỹ Đông,

huyện Núi Thành,

Quảng Nam