CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2020
 
  • Site
  • Web
TìmTra cứu văn bản
Tên Video
No records to display.
Chi tiết tin tức
Thủ tục hành chính cấp xã
Người đăng: Ánh .Ngày đăng: 22/02/2023 .Lượt xem: 48 lượt.
Thủ tục hành chính cấp xã
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ TAM MỸ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246/QĐ-UBND Tam Mỹ Đông, ngày 24 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Tam Mỹ Đông


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Kế hoạch số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Vãn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Căn cứ quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê xã Tam Mỹ Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (có bảng phụ lục kèm theo)
Điều 2. Văn phòng thống kê, cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
-Như điều 3;
-Lưu VT-UBND.


CHÂU NGỌC PHÚC


Phụ lục 01
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

I. Lĩnh vực người có công
1. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuy ển hài cốt liệt sĩ; đơn để nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
2. Thủ tục ủy quyền hường trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
II. Lĩnh vực bảo trợ xã hội
1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
3. Trợ giúp xã hội đột xuất vể hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
4. Trợ giúp xã hội đột xuất vể hỗ trợ chi phí mai táng
5. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bào hiểm y tế
6. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
III. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
2. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
3. Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
4. Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
IV. Lĩnh vực trẻ em
1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khần cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
3. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp dối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
4. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em dối vói cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
5. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế


Phụ lục 02
LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

I. Lĩnh vực đường thủy nội địa
1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
3. Đăng ký lại phương tiện ừong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đãng ký phương tiện thủy nội địa
4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
6. Đăng ký lại phương tiện trong trường họp chuyển quyền sỏ’ hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
7. Cấp lại Giấy chúng nhận đăng ký phương tiện
8. Xóa Giấy chúng nhận đăng ký phương tiện


Phụ lục 03
LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
2.Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).Phụ lục 04
LĨNH VỰC NỘI VỤ
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)
I. Lĩnh vực tôn giáo
1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
2.Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
3.Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4.Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
5.Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối vói tố chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
6.Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
7.Thủ tục đề nghị thay đối địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
8.Thủ tục đề nghị thay đổi địa điếm sinh hoạt tôn giáo tập ừung đến địa bàn xã khác
9.Thủ tục thông báo về việc thay đối dịa điếm sinh hoạt tôn giáo tập trung
10.Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sờ tín ngưỡng, tố chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
II. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch ƯBND cấp xã về thành tích đột xuất
4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnPhụ lục 05
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

I. Lĩnh vực Trồng trọt
1. Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
II. Lĩnh vực Thuỷ lợi
1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện)
2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xãPhụ lục 06
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

I.Lĩnh vực đất đai
1.Hòa giải tranh chấp đất đai
II.Lĩnh vực môi trồng
1.Tham vấn báo cáo đánh giá tác động mồi trường
2.Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiếtPhụ lục 07
LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

I. Lĩnh vực hộ tịch
1. Đăng ký khai sinh
2. Đăng ký kết hôn
3. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
4. Đăng ký khai sinh kết hợp đãng ký nhận cha, mẹ, con
5. Đăng ký khai tử
6. Đăng ký kết hôn lưu động
7. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
8. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
9. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tồ nước ngoài tại khu vực biên giới
10. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11. Đăng ký giám hộ
12. Đăng ký chấm dứt giám hộ
13. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
14. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
15. Đăng ký lại khai sinh
16. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
17. Đăng ký lại kết hôn
18. Đăng ký lại khai tử
19. Trích lục bản sao hộ tịch
II. Lĩnh vực chứng thực
1. Cấp bản sao từ sổ gốc
2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
4. Chứng thực việc sửa đối, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sừ dụng đất, nhà ờ
8. Chứng thực di chúc
9. Chứng thực vãn bản từ chồi nhận di sản
10. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà đi sản là động sản, quyển sử dụng đất, nhà ở
11. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là dộng sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
II. Lĩnh vực nuôi con nuôi
1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiPhụ lục 08
LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)
I. Lĩnh vực văn hóa
1. Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm
2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
II. Lĩnh Vực Thư viện
1. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản
III. Lĩnh vực thể dục thể thao
1. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở


Phụ lục 09
LĨNH VỰC Y TẾ
Ban hành kèm theo quyết định 246/QĐ –UBND ngày 24/12/2021
của Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông)

1.Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám chữa bệnh
2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Nguồn tin: UBND xã Tam Mỹ Đông
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Ban Nữ Công của Công Đoàn cơ sở xã Tam Mỹ Đông tổ chức kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (Ngày đăng: 07/03/2023 )
Các tin cũ hơn:
Công tác chuẩn bị cho ngày đầu đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 (Ngày đăng: 04/05/2020 )
Tam Mỹ Đông tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Ngày đăng: 14/04/2020 )
Kết quả công tác khuyến học năm học 2017 – 2018 của Hội đồng gia tộc Tộc Lê Đa Phú. (Ngày đăng: 12/07/2018 )
Tin nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất (Ngày đăng: 14/05/2018 )
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Mỹ Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 (Ngày đăng: 26/04/2017 )
CÁC HOẠT ĐỘNG SÔI NỖI THÁNG THANH NIÊN ĐOÀN XÃ TAM MỸ ĐÔNG NĂM 2017 (Ngày đăng: 04/04/2017 )
Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Tam Mỹ Đông- huyện Núi Thành (Ngày đăng: 01/07/2015 )
ĐỐI THOẠI HỆ THỐNG THOÁT LŨ ĐƯỜNG CAO TỐC ĐOẠN QUA THÔN PHÚ QUÝ 3 (Ngày đăng: 12/05/2015 )
Nhìn lại kết quả Cải cách hành chính trên địa bàn xã Tam Mỹ Đông (Ngày đăng: 11/05/2015 )
THÔNG BÁO (Ngày đăng: 05/05/2015 )
03061982
Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
1 Phan Đình Phùng
Bí thư Đảng uỷ
UBND xã Tam Mỹ Đông
0985044172